prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc

prof. MUDr. Jozef Višňovský, CSc.
Bydlisko: Martin
Dátum narodenia: 1960

Zástupca prednostu Gynekologicko-pôrodníckej kliniky JLF UK pre postgraduálne špecializačné štúdium.

Absolvoval štúdium všeobecného lekárstva a postgraduálne štúdium v odbore gynekológia a pôrodníctvo na Jesseniovej lekárskej fakulte UK.

Štúdium:

1979 – Gymnázium na Wolkerovej, Žilina
1985 – Jesseniova lekárska fakulta UK Martin
1995 – Vedecko-pedagogický titul „Kandidát vied CSc“
1998 – Vedecko-pedagogický titul „Docent“

Odborná prax:

1985 – Gynekologicko-pôrodnícka klinika JLF UK Martin

Postgraduálna špecializácia:

1988 – Atestácia I. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo
1992 – Atestácia II. stupňa v odbore Gynekológia a pôrodníctvo
2005 – Certifikácia v odbore Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve
2008 – Certifikácia v odbore Materno-fetálna medicína

Študijné pobyty:

1990, 1992 – Gynekologicko-pôrodnícka klinika, UniversitatSpital Zurich, Zurich, Švajčiarsko
1994 – Gynekologicko-pôrodnícka klinika, SahlingSpital, Berlín, Nemecko
1996 – Klinika reprodukčnej medicíny, Hamerschmidt Hospital, Londýn, Veľká Británia
1996 – Oddelenie biomedicínskej technológie, Biomed Lab. ltd., Cambridge, Veľká Británia

Ocenenia:

Knižné publikácie:

Ovariálny a menštruačný cyklus

Vysokoškolská učebnica je svojím obsahom, rozsahom a formou spracovania určená predovšetkým študentom v pregraduálnej forme medicínskeho vzdelávania, študentom lekárskych fakúlt ako príprava na absolvovanie štátnej skúšky z gynekológie a pôrodníctva. Svojím moderným a komplexným prístupom k nazeraniu na fyziológiu reprodukčného systému, vybrané endokrinologické stavy a ochorenia v rámci gynekológie môže byť zároveň významným prínosom i pre lekárov v rámci doktorandského štúdia a postgraduálneho vzdelávania. Napokon predstavuje aj vhodný zdroj pri aplikácii a využití uvedenej problematiky gynekologickej endokrinológie v klinickej praxi.

Klinický význam dopplerovského sonografického vyšetrenia cirkulácie počas tehotnosti

Cieľom tejto vedeckej monografie je podrobne analyzovať súčasné poznatky týkajúce sa vyšetrenia jednotlivých súčastí uteroplacentárnej a fetoplacentárnej cirkulácie, a to tak počas fyziologicky prebiehajúcej tehotnosti, ako aj pri jednotlivých patologických stavoch, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňujú materskú a fetálnu morbiditu a mortalitu. Druhým aspektom zamerania monografie je na základe vlastných výsledkov podrobne charakterizovať hemodynamické zmeny v tehotnosti v jednotlivých častiach fetálnej a uteroplacentárnej cirkulácie, priniesť nový pohľad na možnosti využitia dopplerovskej sonografie v diagnostike stavu a ohrozenia plodu počas tehotnosti. Poznanie fyziológie cirkulácie, patomechanizmov jednotlivých tehotenských komlikácií a využitie získaných poznatkov z aktívneho vedeckovýskumného sledovania v klinickej praxi sú hlavným predpokladom na posunutie nových vedomostí z teoretickej roviny širokej klinickej aplikácie v prospech novorodenca, rodiny a celej spoločnosti.

Vyšetrenie cirkulácie v pôrodníctve (Uteroplacentárna a fetoplacentárna cirkulácia v hodnotení klinického stavu plodu)

Včasná diagnostika prenatálneho a intranatálneho stavu a možného ohrozenia plodu využíva širokú škálu metód, medzi ktorými patrí prioritné miesto ultrazvukovej diagnostike, a to najmä neinváznosť, presnosť, reprodukovateľnosť a relatívnu bezpečnosť z hľadiska matky i plodu, samozrejme, pri rešpektovaní indikácií a zásad vyšetrovania.